Hoofdvestiging: ZvZ Drechterwaard B.V.

KVK: 87031396
Vestiging: 000052961745

Postbus 315
1800 AH Alkmaar

ZvZ slaat om verschillende redenen gegevens van je op. Daarbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de wet rondom privacy.

Wat betekent de AVG voor jou en voor ons?

In de wet staat duidelijk omschreven wat je van ons mag verwachten bij de opslag en verwerking van jouw gegevens. Ook vertelt de wet hoe en voor welke doelen wij jouw gegevens mogen opslaan. Hieronder vind je in het kort wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor jou en voor ons betekent. Aan jouw rechten worden in de wet soms grenzen gesteld. Wil je weten hoe dat precies zit? Kijk dan op de  website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Jouw rechten

Wat mag je van ons verwachten bij de opslag en verwerking van jouw gegevens?

Recht op inzage: bekijken van gegevens die wij van je opslaan

Wij moeten je informeren welke gegevens wij van je opslaan en met welk doel wij dat doen. Natuurlijk heb je het recht de gegevens die wij over jou opslaan in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd.

Recht op rectificatie: verbeteren van gegevens waar je het niet mee eens bent

Zijn gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet juist (bijvoorbeeld een verkeerd huisnummer), dan kun je ons vragen jouw gegevens te verbeteren. Dit noemen wij het recht op rectificatie.

Ben je het niet eens met de mening van jouw behandelaar of wil je iets aanvullen daarop, dan kun je de behandelaar vragen iets aan te passen. Jouw behandelaar is daartoe niet verplicht. Hij of zij is wel verplicht jouw aanvullingen op te nemen.

Recht op vergetelheid: wissen van (een deel van) de gegevens die wij over je opslaan

Je hebt het recht ons te vragen (bepaalde) gegevens over je te wissen. Daarvoor gelden wel wettelijke beperkingen, zowel tijdens als na de behandeling. Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit: meenemen van jouw gegevens

Wanneer je daarom vraagt zijn wij verplicht de door jou aan ons verstrekte gegevens digitaal aan je mee te geven. Dit noemen we het recht op dataportabiliteit.

Opslaan van jouw gegevens

Hoe en hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Beveiliging

Wij slaan je gegevens veilig digitaal op. Wij zorgen dat de gegevens niet verloren of beschadigd raken en niet worden bekeken door mensen die daar geen recht op hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Volgens de wet moeten wij gegevens over je behandeling 20 jaar na afloop van de behandeling bewaren, tenzij je eerder om vernietiging (wissing) vraagt en daar geen bezwaren tegen bestaan. Bij gedwongen opname en gedwongen behandeling gelden andere termijnen.

Doelen waarvoor wij jouw gegevens opslaan

In de nieuwe wet staat dat wij jouw gegevens alleen mogen opslaan voor bepaalde doelen. Waarvoor mogen wij uw gegevens gebruiken?

Vanwege je behandeling

Wij moeten jouw gegevens opslaan en gebruiken voor jouw behandeling en de betaling daarvan door jouw zorgverzekeraar, jouw gemeente of het zorgkantoor.

Vanwege kwaliteitsverbetering en beleid

Wij mogen sommige van die gegevens ook gebruiken voor controle en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en het maken van beleid. Wij moeten dan wel uw privacy voldoende beschermen.

Vanwege wetenschappelijk onderzoek

Bij wetenschappelijke onderzoek gelden specifieke bepalingen. Informatie hierover vindt u binnenkort elders op onze website. U kunt uw behandelaar om informatie vragen.

Vanwege een wettelijke verplichting

Soms zijn wij vanwege een andere wet verplicht gegevens van je op te slaan en te verstrekken aan bepaalde instanties. Bijvoorbeeld vanwege de wet Wvggz voor gedwongen opname en behandeling.

Voor patiënttevredenheidsonderzoek

Het is voor ons belangrijk te weten wat je van onze behandeling vindt. Daarvoor doen wij patiënttevredenheidsonderzoek.

Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Om je toegang te kunnen geven tot onze gesloten afdelingen mogen wij gegevens van je opslaan.

Contact

Heb je vragen of een klacht over de verwerking van jouw eigen gegevens? Bespreek deze dan eerst met jouw behandelaar of eventueel met onze klachtenfunctionaris. Kom je er samen niet uit, of heb je geen behandelaar? Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG).