transparant

Onze hoge mate van transparantie naar betrokken partijen zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeente en andere partijen is uniek in de zorg. Wij bieden ‘real-time’ informatie op een veilige manier en rekening houdend met privacy wet- en regelgeving. Hiermee kunnen deze partijen precies zien waar wij mee bezig zijn.

zelfstandig

Onze teams, van uitstekend gekwalificeerde medewerkers, zijn klein en flexibel en daardoor in staat om snel te reageren op wat de mensen echt nodig hebben. Door een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de teams kunnen er snel beslissingen worden genomen. We maken gebruik van de beste systemen en processen, waardoor onze medewerkers meer tijd kunnen besteden aan onze bewoners.

innovatief

Wij hebben een cultuur waar experimenteren met nieuwe technologieën een belangrijke pijler is. Hierbij stellen we steeds de mens centraal en gebruiken we innovatieve trends en ontwikkelingen om te onderzoeken of deze technologieën kunnen bijdragen aan een betere behandeling of een beter (zorg)proces.

Onze Missie

Ieder mens heeft het recht deel te nemen aan de samenleving en een betekenisvol leven te hebben. Een psychiatrische aandoening mag daarbij geen belemmering zijn.

ZvZ begeleidt mensen met een WLZ wonen 1,2 en 3 indicatie (Wet Langdurige Zorg wonen) met een psychiatrische aandoening in hun persoonlijke- en maatschappelijke herstel. Wij bieden nabijheid, veiligheid, voorspelbaarheid en continuïteit van zorg. Door onze manier van werken zijn onze bewoners beter in staat zelf de regie te voeren over hun leven en mee te doen in de samenleving.

Het optimaliseren van het welzijn en de kwaliteit van leven van haar bewoners staat voor ons op nummer 1. We streven naar de beste zorg, passende diensten en een prettige, veilige woonomgeving. Dit realiseren we, samen met de bewoner en diens naasten én samen met (keten)partners door te blijven innoveren en verbeteren

ZvZ neemt in het veranderende landschap de regie en vaart een eigen koers. De veranderingen bieden kansen én bedreigingen en vragen om flexibiliteit en innovatie op demografisch, technologisch en zorginhoudelijk gebied. ZvZ blijft constant bezig met het verbeteren van haar aanbod van wonen, zorg, begeleiding en welzijn.

Technologie

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Dit geeft mogelijkheden om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren. ZvZ zet in op gebruik van huisautomatisering en eHealth modules (middelen om meer grip te krijgen op eigen geluk en gezondheid).

Gelijkwaardigheid

De bewoners en hun naasten zijn gelijkwaardige partners in het zorgproces.

ART

Door steeds betere kennis van de psychiatrie kunnen mensen steeds langer thuis blijven wonen of na opname weer zelfstandig of begeleid gaan wonen; ZvZ zet inhoudelijk in op ART (Active Recovery Triad).

Overleg

Mensen zijn steeds beter geïnformeerd en willen hun eigen keuzes maken. ZvZ geeft de zorg vorm in nauw overleg met bewoners en naasten en leggen dit vast in een gedeeld elektronisch dossier.

Ontwikkeling

Medewerkers in de zorg hebben een ruime keuze in werkgevers. ZvZ is onderscheidend op het gebied van eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Wachtlijst

Er zijn lange wachtlijsten voor WLZ – wonen waardoor mensen te lang in een onwenselijke omgeving verblijven waarin zij onvoldoende of niet aan hun herstel kunnen werken.

Onze Visie

We zetten in op het vergroten van ons onderscheidend vermogen

Waarom moeten toekomstige bewoners juist voor ZvZ kiezen? Waar ligt onze kracht en waarin onderscheiden we ons? We laten hieronder zien waar we trots op zijn en waarin wij het verschil maken. Door dit onderscheidend vermogen te behouden én verder te groeien op deze gebieden blijven we vooroplopen in het aanbod van wonen, zorg, begeleiding en welzijn.

Sterke cultuur vanuit onze 4 kernwaarden

ZvZ werkt vanuit vier kernwaarden. Deze kernwaarden zijn de fundering van onze cultuur. Hiermee kunnen wij inspelen op veranderingen op een manier die bij ons past.

flexibel en wendbaar

Een duidelijke kijk op de wereld om ons heen. Zien wat er gebeurt in de wereld van de bewoner en naasten, in de wereld van de psychiatrie en technologie. Deze kijk gebruiken we om continu te verbeteren, te vernieuwen en wendbaar te blijven.

verbinding

Door in verbinding met de cliënten hun naasten, onze medewerkers, (keten)partners en vrijwilligers onze zorg aan te bieden, kunnen we veel meer bereiken dan alleen.

presentie

We zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van goede zorg, zorgzaam zijn op het juiste moment en plek. We nemen onze verantwoordelijkheid, zijn present en stellen daarbij de de bewoner centraal.

comfort

Omdat de woonomgeving van groot belang is bij het herstelproces van onze bewoners zetten wij bewust in op comfort en een luxe uitstraling.

Denken in mogelijkheden in een lerende organisatie

Het verbeteren van de zorg, daar is ZvZ elke dag mee bezig. Het begint allemaal met het echt inleven in onze bewoners. We beseffen hoe moeilijk het is als je afhankelijk wordt van zorg. Daarom blijven we altijd gericht op wat er wel kan. De mens is leidend en zo zelfstandig als mogelijk, en niet de afbakening van onze afdelingen, protocollen of onze organisatie. Door onze manier van werken zijn onze bewoners beter in staat zelf de regie te voeren over hun leven en mee te doen in de samenleving.

Hierdoor heeft een zorgteam óók de regie en autonomie die we voor de bewoners nastreven. Wij dagen onszelf elke dag uit om, naast het bieden van transparante en (opr)echte herstelgerichte zorg, te verbeteren.

Niet de protocollen maar de mens staat centraal. Door te kijken wat mogelijk is verbeteren we onze zorg. We maken samen afspraken, en plannen hoe we ons werk aanpakken. We doen wat we hebben afgesproken en bekijken of dit werkt. Indien nodig passen we de afspraken en plannen weer aan. Verbeteringen worden gestimuleerd en vooral de administratieve lasten verlaagd. De organisatie van ZvZ is “plat”, veel regie ligt bij de bewoners en het zorgteam. Hierdoor blijven we flexibel en wendbaar.

Zorg anno nu vraagt een hoop van organisaties. De druk vanuit wet- en regelgeving blijft en wij juichen dit toe. Door het niet te zien als een last, maar als een leidraad bij de inrichting van je processen, benaderen we dit als een kans; gewoon door de uitdaging op een andere manier aan te vliegen.

Datzelfde geldt voor zorg; het gaat primair om naastenliefde, om gevoel. Getallen en bedragen lijken de andere kant van het spectrum. Het objectieve karakter van die getallen maakt het echter mogelijk om bijvoorbeeld continu verbeteren goed te borgen, zelfsturing beter mogelijk te maken, objectieve transparantie aan stakeholders te verschaffen. Door de juiste zaken in de primaire processen goed geautomatiseerd vast te leggen, lekt zo min mogelijk tijd en aandacht weg naar “randzaken”. Hiermee blijft er dus meer tijd over voor de kern, voor naastenliefde.


Woonomgeving; Healing Environment

ZvZ is zich bewust van de inrichting van de omgeving op het herstel van de bewoner. De term Healing Environment verwijst naar een omgeving die optimaal bijdraagt aan het welzijn, herstel en functioneren van mensen. Dit is het geval als de omgeving, het gebouw en alles wat daarmee samenhangt, naadloos aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van bewoners en hun naasten, de zorgprocessen en de kernwaarden en ambities van een organisatie.

Een gebouw is meer dan een een verzameling ruimten met een bepaalde functie en grootte. Het ontwerp, materiaalgebruik, inrichting en kleur dragen bij aan de ‘de winst’ die er te behalen valt. Winst voor de bewoner, voor de medewerker en de organisatie in zijn geheel. Zo stimuleert een goed ingerichte kamer de mentale rust, het comfort en welzijn van de bewoners. ZvZ richt haar afdelingen in volgens de uitgangspunten van Healing Environment.

Samenwerking

ZvZ realiseert zich dat de kwaliteit van onze zorg sterk afhankelijk is van de manier waarop we samenwerken met alle mensen en organisaties om ons en de bewoner heen. Mensen met begeleidingsvragen staan niet alleen. Ze hebben familie en naasten, een huisarts, specialisten, gemeente, zorgverzekeraar en andere welzijnsorganisaties om zich heen. Door samen te werken, informatie te delen en contact te houden, maken we de zorg transparant, beter, veiliger en efficiënter. Elk mens maakt deel uit van de maatschappij. Daarom staan we open voor alle verbindingen met organisaties die waarde toevoegen, bijvoorbeeld (sport)verenigingen, het bedrijfsleven en andere (zorg)instanties.

Meer weten? Meedoen?

Vanaf 1 januari 2023 gaan we van start! We zijn dus volop bezig met de voorbereiding. Wil je in contact komen? Heb je een goed idee, of gewoon waardevolle feedback? Neem contact met ons op. We staan open voor iedereen.